Studiestrategier för dig med läs- och skrivsvårigheter

För att studera effektivt på universitetet är det viktigt att du skaffar dig goda strategier och studievanor. Det mesta av det som underlättar för dig är bra för alla studenter. Som student med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har du också tillgång till speciella hjälpmedel och stödfunktioner, t.ex. talböcker och möjlighet att få en studentmentor.

Universitetsstudier ställer en del andra krav än gymnasiestudier. Framför allt förväntas du läsa en stor mängd text på kort tid. Som student har du också ett stort eget ansvar för att planera dina studier och fördela din tid på arbete och fritid.

Planering

Skaffa dig en överblick

 • Gör en översiktlig planering för hela kursen.
 • Gör veckoschema för varje delmoment.
 • Sätt delmål.

Använd tekniska hjälpmedel

På Studentportalen kan du gratis ladda ner de här programmen:

 • TorTalk – ett talsyntesprogram för svenska och engelska texter
 • StavaRex – ett rättstavningsprogram som rättar stavfel och grammatikfel på svenska
 • SpellRight – ett rättstavningsprogram som rättar engelska stavfel och grammatikfel på engelska.

Använd talböcker

Studenter med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter har tillgång till Legimus och du kan få din kurslitteratur som ljudböcker. Tänk på att i god tid kontrollera om din kurslitteratur finns som talböcker – det tar tid att producera talböcker. När du pluggar och ska lära in något nytt är det bra att lyssna och samtidigt följa med i den tryckta boken.

Föreläsningar – gå på ALLA!

Föreläsningar ger överblick och hjälp att förstå det viktiga i ett omfattande och komplicerat stoff. De hjälper dig att orientera dig lättare i kurslitteraturen. Ta också hjälp av talboken genom att lyssna på avsnitt som du vet att föreläsningen kommer att handla om. Gå på föreläsningen först, läs på djupet sedan.  

Anteckna och spela in

Skriv bara korta stödord under föreläsningarna så att du kan lyssna mer koncentrerat. Det finns möjlighet för studenter med vissa funktionsnedsättningar att få anteckningsstöd. Tala med samordnarna vid Studentavdelningen om detta. Du kan också be föreläsaren om tillåtelse att få spela in en föreläsning.

Seminarier och grupparbeten

Seminarier och grupparbeten erbjuder dig tillfällen att diskutera med dina kurskamrater och bearbeta svårt stoff för en fördjupad förståelse. Förbered dig inför dessa!

Informera dina lärare

Tveka inte att be om hjälp med sådant som underlättar studierna, t.ex. att få:

 • litteraturlistan i god tid
 • tydliga läsanvisningar
 • föreläsningsmaterial gärna på kurswebben före föreläsningarna
 • sammanfattningar under föreläsningarna
 • information om och hjälp att prioritera bland kurslitteraturen
 • instuderingsuppgifter
 • gamla tentor.

ATT LÄSA

Läs aktivt

Använd penna, dator och/eller någon inspelningsapparat, t.ex. på mobilen, för att göra korta sammanfattningar av det du läst.

Överblick

Skaffa dig först en överblick av en ny kursbok genom att läsa baksidestexten, innehållsförteckningen, bilderna, tabellerna. Så skapar du en förförståelse som sedan stöder förståelsen och minnet när du läser.

Läs kärnmeningar

Läs den första meningen i varje stycke av ett längre avsnitt. Anteckna nyckelord ur dessa inledande meningar, som också kallas kärnmeningar. För en del studenter fungerar det bra att göra en tankekarta, medan andra hellre antecknar linjärt. Prova dig fram till vad som fungerar bäst för dig. Oavsett hur du antecknar kommer dina nyckelord att ge en struktur för minnet under den kommande djupläsningen.

Djupläsning

Nu går du vidare med djupläsningen med alla dess detaljer. Våga välja bort många detaljer! De finns där oftast som förklarande exempel. Fortsätt att anteckna eller spela in sammanfattningar utifrån dina anteckningar. Sök svaren på: Vad vill författaren säga här? Samla nya termer och begrepp och anteckna dem på ett systematiskt sätt.  

Paus och repetition

Läs bara 20 minuter i taget och ta sedan några minuters paus. Upprepa tills det är dags för en längre paus. Repetera nya saker du lär dig. Ju oftare du repeterar desto lättare är det att minnas.  

ATT SKRIVA

Skrivande ställer stora krav på alla nivåer av språkbehandlingen från att organisera tankarna till att korrekturläsa och se detaljer i det man skrivit. Börja ditt arbete med en skrivuppgift med att planera textens innehåll. Se till att du förstår vad uppgiften innebär och vilket ”jobb” texten ska göra t.ex. argumentera = övertyga, diskutera = jämföra för- och nackdelar. När du har planerat din text och börjar med det praktiska skrivandet är det viktigt att du aktiverar datorns stavnings- och grammatikkontroll. Lyssna också på din text – då hör du vad du kan behöva ändra. Du kan läsa högt själv eller lyssna med hjälp av TorTalk.

Be någon du har förtroende för korrekturläsa din text, när du anser att du är färdig.

Under hela skrivprocessen kan du boka tid för stöd på Språkverkstaden.

EXAMINATION

Vill du ha anpassning av examinationen ska du prata med kursansvarig lärare eller studievägledaren. Visa Nais-intyget du fått från samordnaren vid studentavdelningen. Den som har dyslexi kan t.ex. få längre tid vid en salstentamen.

SÅ HÄR SÄGER NÅGRA STUDENTER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER

 • Studierna går allt lättare med tiden.
 • Det kan ta tid att lära sig hantera sitt funktionshinder i en ny situation.
 • Kämpa vidare när det känns hopplöst! Det lönar sig.
 • Ta hjälp av alla olika slags hjälpmedel och prova dig fram! Vi har olika behov.
 • Man lär sig successivt att skriva genom att ta tjuren vid hornen och – skriva.
 • Forma egna informella studiegrupper med kurskamrater.
 • Det är en självklarhet att aktivt söka det stöd som erbjuds redan från början, t.ex. att besöka Språkverkstaden.
 • Se studievägledarna som en resurs.
Senast uppdaterad: 2021-04-07